bool(false)

Regulaminy

1. Ogólne Warunki Użytkowania – Regulamin Użytkownika

DEFINICJE

Aplikacja – oprogramowanie Usługodawcy przeznaczone dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z funkcji Aplikacji, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Uczestników Programu i Organizatorów Programu do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Organizatorów Programów w celu kreowania Programów, zgłaszania Uczestników Programu oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcji Aplikacji oraz wykorzystania innych funkcji wspomagających procesy biznesowe Organizatorów Programów. Aplikacja jest dostępna dla osób mających możliwość łączenia się z Internetem, za pomocą Urządzeń Dostępowych. Szczegółowe funkcje Aplikacji określone są w instrukcjach dla Uczestników Programów, Organizatorów Programów i Partnerów dostępnych na stronie www.nais.pl lub w bezpośrednio w Aplikacji. Usługodawca w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji (w tym domeny, pod która jest dostępna), w szczególności w celu jej dalszego rozwoju i udoskonalania.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień dostępnych w ramach Aplikacji przypisany do konkretnego Użytkownika Aplikacji.

Organizator Programu – podmiot korzystający z funkcji Aplikacji przeznaczonych dla organizatorów programów mających na celu budowanie zaangażowania i i dobrej atmosfery współpracy (na przykład pracodawców organizujących i zarządzających programami dla swoich pracowników, współpracowników i kluczowych partnerów handlowych) w tym m.in. poprzez przekazanie środków pieniężnych do Usługodawcy jako powiernika, w ramach Programu, w celu umożliwienia Uczestnikom Programu skorzystania z nich, ale jedynie w momencie i w celu nabywania usług lub towarów u Partnerów, które wybierze Uczestnik Programu, przy zachowaniu ograniczeń jakie na ewentualne wykorzystanie tych środków może nałożyć Organizator Programu. Organizator Programu może wykorzystać Aplikację w ten sposób, że stworzy program, do którego zaprosi innych współorganizatorów programu

OWU – Regulamin korzystania zwany Ogólne Warunki Użytkowania, przy czym każdy z podmiotów korzystających z Aplikacji w celu realizacji swoich celów, tzn. Użytkownik, Organizator Programu i Partner akceptuje OWU odpowiednie do zakresu swoich praw i obowiązków, dlatego OWU te nazywane będą odpowiednio OWU – Regulamin Użytkownika, OWU-Regulamin Organizatora Programu i OWU- Regulamin Partnera.

Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą, oferujący przy wykorzystaniu Aplikacji usługi lub towary dla Uczestników Programu lub Organizatorów Programu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Program – zespół funkcji Aplikacji pod marką Nais, należącą do Usługodawcy, których wykorzystanie ma m.in. pomóc budować zrównoważone i partnerskie relacje między Organizatorem Programu a Uczestnikami Programu. Program umożliwia także zarządzanie wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia programu przez Organizatora Programu funkcjami Aplikacji, jak na przykład uprawnieniami Uczestników Programu.

Uczestnik Programu – Użytkownik, zaproszony do Programu przez Organizatora Programu. Uczestnicy Programu, poza korzystaniem z funkcji Aplikacji dla nich dedykowanych i związanych z Programem, mogą mieć równolegle uprawnienia do zarządzania nią lub korzystania z niektórych jej funkcji w imieniu Organizatora Programu. Użytkownik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pełni równocześnie rolę Organizatora Programu dla zapraszanych przez siebie do Programu Uczestników Programu.

Urządzenia Dostępowe – urządzenia zdolne do łączenia się z siecią Internet za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji. Lista współpracujących z Aplikacją przeglądarek internetowych lub aplikacji oraz zasady ich konfiguracji oraz konfiguracji urządzeń sieciowych jest każdorazowo opisana w szczegółowych instrukcjach. Usługodawca zapewnia zgodność Aplikacji tylko z najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Usługodawca – Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844), Plac Europejski 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9066, posiadającą NIP 1131917828, Regon 012979635, kapitał zakładowy w wysokości 678.250,00 zł lub pod każdymi aktualnymi danymi spółki zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym; Usługodawca świadczy usługę Programu w szczególności przy wykorzystaniu Aplikacji drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Ustawy z 18 lipca 202 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 r.).

Użytkownik –osoba posiadająca Konto Użytkownika w Aplikacji.

I. REGULACJE OGÓLNE

1. Usługodawca zapewni możliwie najwyższą dostępność Aplikacji, w tym jak najszybciej będzie usuwać awarie Aplikacji. Prace konserwacyjne będą prowadzone w miarę możliwości w nocy.

2. Zaproszony przez Organizatora Programu do uczestnictwa w Programie Użytkownik nie poniesie z tytułu korzystania z funkcji Aplikacji związanych z Programem żadnych opłat (za wyjątkiem kosztów transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego – zgodnie z zasadami operatora z którego usług korzysta Użytkownik). Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dodatkowych dowolnych funkcji płatnych dedykowanych Użytkownikowi lecz nie związanych z funkcjami Programu, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, który nie ma negatywnego wpływu na Aplikację, nie powoduje zakłóceń w jej działaniu, jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

4. Użytkownik może być, przy wykorzystaniu funkcji Aplikacji, zapraszany przez Organizatora Programu do skorzystania z Programu. W zakresie m.in. wykorzystania środków Organizatora Programu związanych z polityką nagrodową, benefitową, socjalną i inną, może się to odbyć co najmniej na dwa sposoby:

a) poprzez przyznawanie Uczestnikowi Programu środków w sposób ostateczny – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania tych środków w Programie przez Organizatora Programu jest równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi Programu dodatkowego wynagrodzenia (w przypadku Uczestników Programu zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia), powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u Organizatora Programu jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czynności te bowiem wypełniają ustawową przesłankę w zakresie postawienia środków do dyspozycji pracownika;

b) poprzez przyznawanie Uczestnikowi Programu obietnicy przyznania środków w przyszłości, po spełnieniu się określonych warunków nałożonych przez Organizatora Programu – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania środków w Programie stanowi deklarację Organizatora Programu do postawienia środków do dyspozycji Uczestnika Programu, która zrealizuje się w przyszłości, wyłącznie w momencie gdy ten znajdzie wśród ofert Partnerów Programu ofertę interesującą dla siebie i uruchomi procedurę jej zakupu, przy czym równocześnie na moment dokonywania zakupu przez Uczestnika Programu oferta ta będzie spełniała kryteria Organizatora Programu, co do przeznaczenia jego środków na taki zakup Uczestnika Programu; Dokończenie transakcji zakupu od Partnera usług lub towarów przez Uczestnika Programu jest dopiero równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi Programu dodatkowego wynagrodzenia i (w przypadku Uczestników Programu zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia) wypełnieniem ustawowej przesłanki w zakresie postawienia środków do dyspozycji pracownika i powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; W tym rozumieniu zapisy na Koncie Użytkownika w Programie są jedynie technicznym odwzorowaniem wysokości ewentualnej obietnicy Organizatora Programu względem Uczestnika Programu, którą Organizator Programu w każdym momencie może swoimi działaniami odwołać lub zmieniać.

5. Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością Usługodawcy. Użytkownikowi zabrania się kopiowania, modyfikowania, dekompresowania i rozprzestrzeniania udostępnionego im oprogramowania.

6. Usługodawca zachęca Użytkowników do świadomego korzystania z Urządzeń Dostępowych, w tym dbania o aktualność zainstalowanego na nich oprogramowania antywirusowego. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Urządzeń Dostępowych lub zawartego na nich oprogramowania oraz za utratę danych Użytkownika na Urządzeniu Dostępowym na skutek korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną z wyłącznej winy Usługodawcy.

7. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego OWU zostanie uznana przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważną, pozostałe części niniejszego OWU będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące strony.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego OWU oraz sposobu korzystania z Aplikacji za powiadomieniem Użytkowników na stronie internetowej Usługodawca zapewnia Użytkownikowi stałą możliwość wglądu do OWU Użytkownika z poziomu Aplikacji.

9. W terminie 5 dni od powiadomienia Użytkowników o zmianie OWU Użytkownika, Użytkownik ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail podane na stronie internetowej Usługodawcy. Przesłanie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika i zablokowanie jego Konta Użytkownika.

II. REKLAMACJE

1. Problemy i uwagi związane z działaniem Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail udostępniony w Aplikacji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym uprawnienie do zgłoszenia reklamacji nie będzie przysługiwało, jeśli od daty, w której wystąpiło zdarzenie będące podstawą reklamacji upłynęło więcej niż 30 dni. W sytuacjach, w których do wyjaśnienia sprawy potrzebna jest współpraca Usługodawcy i stron trzecich (np. operatorzy płatności, Partnerzy, itp.) termin na rozpatrzenie reklamacji może być wydłużony do 30 dni.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z funkcji Aplikacji jest: (i) zgłoszenie przez Organizatora Programu Użytkownika, jako podmiotu uprawnionego do uczestniczenia w Programie jako Uczestnika Programu, (ii) uruchomienie Aplikacji w Urządzeniu Dostępowym, (iii) akceptacja OWU Użytkownika oraz (iv) spełnienie warunków technicznych do skorzystania z Aplikacji. Niemożliwe jest korzystanie z Aplikacji przez osoby, które nie spełniają powyższych warunków.

2. Na skutek korzystania przez Użytkownika z funkcji Aplikacji dotyczących obszaru e-commerce, pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług czy sprzedaż towarów. Relacja taka zachodzi pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. (W niektórych wypadkach Usługodawca może pełnić także rolę Partnera) Użycie Aplikacji przez Użytkownika w celu zapewniania sobie możliwości skorzystania z usług Partnera lub zapewniania sobie możliwości zakupu od niego towarów gwarantuje całkowitą lub częściową zapłatę wynagrodzenia za te usługi lub towary Partnera, do wysokości salda środków Użytkownika w Programie w którym uczestniczy (przyznanych ostatecznie przez Organizatora Programu oraz tych stanowiących jedynie obietnicę Organizatora Programu) możliwych do rozdysponowania przez Użytkownika, jako Uczestnika Programu, w momencie skorzystania z danej usługi lub zakupu towaru. Środki te znajdują się u Usługodawcy, jako powiernika i on jest odpowiedzialny za przekazanie ich Partnerowi w imieniu Użytkownika. Proces zakupu usług lub towarów przez Użytkownika jest czynnością dwustronną między Użytkownikiem (działającym jako Uczestnik Programu) a Partnerem. Organizator Programu może w każdej chwili zmienić lub wyzerować wysokość środków – stanowiących jedynie obietnicę Organizatora Programu, którymi zarządza, i o których szczegółowo mowa powyżej. W przypadku odstąpienia Organizatora Programu od korzystania z Programu, Użytkownik, jako Uczestnik Programu zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie.

3. Za skorzystanie z Aplikacji oraz zapewnienia sobie możliwości korzystania z usług Partnerów lub kupowania od nich towarów przy wykorzystaniu Aplikacji, Usługodawca nie pobiera od Użytkownika opłat. Skorzystanie z Aplikacji wymaga jednak dostępności innych usług za które odpowiada samodzielnie Użytkownik (w szczególności łączności z Internetem) oraz dysponowania sprawnym Urządzeniem Dostępowym.

4. Rozliczenie usługi świadczonej przez Partnera na rzecz Użytkownika (działającego jako Uczestnik Programu) lub sprzedaż mu przez Partnera towaru następuje, w oparciu o regulamin i cennik usług lub towarów danego Partnera, udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi lub zakupem towaru, bez względu na formę tego udostępnienia.

5. Opłatę (w całości lub w części – w zależności od dyspozycji Użytkownika) za usługę lub towar pobiera od Użytkownika (jako Uczestnika Programu) Partner z wykorzystaniem Aplikacji. Usługodawca we współpracy z Partnerami może wprowadzić odmienne systemy bezgotówkowego rozliczania Partnerów z Użytkownikami. Użytkownik w celu zapłaty za usługę lub towar Partnerowi przy pomocy Aplikacji może także wykorzystać udostępnione w Aplikacji systemy zewnętrznych operatorów płatności jak np. Blumedia, PayU, PayLane, Polskie ePłatnosci lub inne i wykorzystywane przez nich mechanizmy płatności w tym w szczególności za pomocą kart kredytowych.

6. W przypadku gdy saldo środków Użytkownika w Programie (działającego jako Uczestnik Programu) nie pozwala w całości lub w części na zakup towaru lub usługi od Partnera, Użytkownik może, przy wykorzystaniu systemów zewnętrznych operatorów płatności dopłacić do zakupu ze środków własnych. W przypadku gdy środki takie nie zostaną w pełni wykorzystane w trakcie zakupów, pozostała ich część może zostać zwrócona Użytkownikowi na jego wezwanie lub Użytkownik może ją wykorzystać przy kolejnych zakupach lub wykorzystując inne funkcje Aplikacji.

7. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z przyznanych środków lub obietnicy przyznania środków jedynie u Partnerów Usługodawcy.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawdą i kompletny. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania tych danych niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek wezwania ze strony Usługodawcy. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług. Dane osobowe Użytkownika podane Usługodawcy nie są nigdy przekazywane Organizatorowi Programu. Jest to odrębny zbiór danych osobowych do których Organizator Programu nie ma dostępu.

2. Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta w Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Aplikacji, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem przez nie stosownie obowiązującego je OWU. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Aplikacji, utracone korzyści Użytkownika, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Użytkownika lub wszelkie inne szkody powstałe w następstwie niezastosowania się do postanowień OWU.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika (bez względu na podstawę jej powstania) ograniczona jest zawsze do wartości szkody rzeczywistej.

3. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność prac wykonywanych przez Organizatorów Programu Użytkownika w Aplikacji.

4. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność świadczenia usług przez Partnerów i jakość sprzedawanych przez nich towarów.

5. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów i Organizatorów Programu oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Od dnia 25 maja 2018 r. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Rozporządzenie 2016/679).

2. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkownika. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co oznacza, że Usługodawca zastosował środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

3. Aby Użytkownik mógł prawidłowo korzystać z Aplikacji, Usługodawca może przetwarzać dane geolokalizacyjne oraz udostępniać je Partnerom, którzy mają świadczyć na jego rzecz usługi lub oferować mu towary.

4. Usługodawca będzie przetwarzał i udostępniał dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług Partnerów lub zakupu od nich towarów i do rozliczenia ich, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartych przez Usługodawcę umów z Partnerami. Tego typu dane dot. Użytkowania i korzystania z Aplikacji są w szczególności cechami pozwalającymi na identyfikację i rozliczenie Użytkownika poprzez podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Aplikacji oraz zakresu danego użycia.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część OWU.

Niniejsze OWU obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.
Aktualizacja dokumentu obowiązuje od dnia 02/01/2019 r.

Aktualizacja wysokości kapitału zakładowego spółki dn. 12/11/2019 r.

2. Ogólne Warunki Użytkowania – Regulamin Organizatora Programu

DEFINICJE

Aplikacja – oprogramowanie Usługodawcy przeznaczone dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z funkcji Aplikacji, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Uczestników Programu i Organizatorów Programu do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Organizatorów Programów w celu kreowania Programów, zgłaszania Uczestników Programu oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcji Aplikacji oraz wykorzystania innych funkcji wspomagających procesy biznesowe Organizatorów Programów. Aplikacja jest dostępna dla osób mających możliwość łączenia się z Internetem, za pomocą Urządzeń Dostępowych. Szczegółowe funkcje Aplikacji określone są w instrukcjach dla Uczestników Programów, Organizatorów Programów i Partnerów dostępnych na stronie www.nais.pl lub w bezpośrednio w Aplikacji. Usługodawca w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji (w tym domeny, pod która jest dostępna), w szczególności w celu jej dalszego rozwoju i udoskonalania.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień dostępnych w ramach Aplikacji przypisany do konkretnego Użytkownika Aplikacji.

Organizator Programu – podmiot korzystający z funkcji Aplikacji przeznaczonych dla organizatorów programów mających na celu budowanie zaangażowania i i dobrej atmosfery współpracy (na przykład pracodawców organizujących i zarządzających programami dla swoich pracowników, współpracowników i kluczowych partnerów handlowych) w tym m.in. poprzez przekazanie środków pieniężnych do Usługodawcy jako powiernika, w ramach Programu, w celu umożliwienia Uczestnikom Programu skorzystania z nich, ale jedynie w momencie i w celu nabywania usług lub towarów u Partnerów, które wybierze Uczestnik Programu, przy zachowaniu ograniczeń jakie na ewentualne wykorzystanie tych środków może nałożyć Organizator Programu. Organizator Programu może wykorzystać Aplikację w ten sposób, że stworzy program, do którego zaprosi innych współorganizatorów programu.

OWU – Regulamin korzystania zwany Ogólne Warunki Użytkowania, przy czym każdy z podmiotów korzystających z Aplikacji w celu realizacji swoich celów, tzn. Użytkownik, Organizator Programu i Partner akceptuje OWU odpowiednie do zakresu swoich praw i obowiązków, dlatego OWU te nazywane będą odpowiednio OWU – Regulamin Użytkownika, OWU-Regulamin Organizatora Programu i OWU- Regulamin Partnera.

Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą, oferujący przy wykorzystaniu Aplikacji usługi lub towary dla Uczestników Programu lub Organizatorów Programu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Program – zespół funkcji Aplikacji pod marką Nais, należącą do Usługodawcy, których wykorzystanie ma m.in. pomóc budować zrównoważone i partnerskie relacje między Organizatorem Programu a Uczestnikami Programu. Program umożliwia także zarządzanie wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia programu przez Organizatora Programu funkcjami Aplikacji, jak na przykład uprawnieniami Uczestników Programu.

Uczestnik Programu – Użytkownik, zaproszony do Programu przez Organizatora Programu. Uczestnicy Programu, poza korzystaniem z funkcji Aplikacji dla nich dedykowanych i związanych z Programem, mogą mieć równolegle uprawnienia do zarządzania nią lub korzystania z niektórych jej funkcji w imieniu Organizatora Programu. Użytkownik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pełni równocześnie rolę Organizatora Programu dla zapraszanych przez siebie do Programu Uczestników Programu.

Urządzenia Dostępowe – urządzenia zdolne do łączenia się z siecią Internet za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji. Lista współpracujących z Aplikacją przeglądarek internetowych lub aplikacji oraz zasady ich konfiguracji oraz konfiguracji urządzeń sieciowych jest każdorazowo opisana w szczegółowych instrukcjach. Usługodawca zapewnia zgodność Aplikacji tylko z najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Usługodawca – Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844), Plac Europejski 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9066, posiadającą NIP 1131917828, Regon 012979635, kapitał zakładowy w wysokości 678.250,00 zł lub pod każdymi aktualnymi danymi spółki zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym; Usługodawca świadczy usługę Programu w szczególności przy wykorzystaniu Aplikacji drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Ustawy z 18 lipca 202 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 r.).

Użytkownik –osoba posiadająca Konto Użytkownika w Aplikacji.

Cennik – oferta przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Aplikacji oraz usług dodanych oferowanych przez Usługodawcę. Cennik dostępny jest pod adresem www.nais.pl/cennik.

Okres Abonamentowy –okres działania Aplikacji, za jaki uiszczono Opłatę Abonamentową.

Okres Próbny –wskazany przez Usługodawcę (najczęściej to okres kolejnych 30 (trzydziestu) dni, w którym działanie Aplikacji udostępnionej Organizatorowi Programu do testowania jej przydatności jest bezpłatne.

Opłata Abonamentowa – łączna opłata z tytułu korzystania z Aplikacji w wysokości określonej w Cenniku dla danego Planu Abonamentowego.

Plan Abonamentowy – wariant działania Aplikacji (aktywnych funkcji Aplikacji).

I. REGULACJE OGÓLNE

1.Usługodawca zapewni możliwie najwyższą dostępność Aplikacji, w tym jak najszybciej będzie usuwać awarie Aplikacji. Prace konserwacyjne będą prowadzone w miarę możliwości w nocy.

2. Zaproszony przez Organizatora Programu do uczestnictwa w Programie Użytkownik nie poniesie z tytułu korzystania z funkcji Aplikacji związanych z Programem żadnych opłat (za wyjątkiem kosztów transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego – zgodnie z zasadami operatora z którego usług korzysta Użytkownik). Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dodatkowych dowolnych funkcji płatnych dedykowanych Użytkownikowi lecz nie związanych z funkcjami Programu, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie.

3. Organizator Programu jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, który nie ma negatywnego wpływu na Aplikację, nie powoduje zakłóceń w jej działaniu, jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

4. Skorzystanie przez Organizatora Programu z funkcji Programu w zakresie m.in. wykorzystania środków Organizatora Programu związanych z polityką nagrodową, benefitową, socjalną i inną, może się to odbyć co najmniej na dwa sposoby:

a) poprzez przyznawanie Uczestnikowi Programu środków w sposób ostateczny – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania tych środków w Programie przez Organizatora Programu jest równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi Programu dodatkowego wynagrodzenia (w przypadku Uczestników Programu zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia), powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u Organizatora Programu jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czynności te bowiem wypełniają ustawową przesłankę w zakresie postawienia środków do dyspozycji pracownika;

b) poprzez przyznawanie Uczestnikowi Programu obietnicy przyznania środków w przyszłości, po spełnieniu się określonych warunków nałożonych przez Organizatora Programu – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania środków w Programie stanowi deklarację Organizatora Programu do postawienia środków do dyspozycji Uczestnika Programu, która zrealizuje się w przyszłości, wyłącznie w momencie gdy ten znajdzie wśród ofert Partnerów Programu ofertę interesującą dla siebie i uruchomi procedurę jej zakupu, przy czym równocześnie na moment dokonywania zakupu przez Uczestnika Programu oferta ta będzie spełniała kryteria Organizatora Programu, co do przeznaczenia jego środków na taki zakup Uczestnika Programu; Dokończenie transakcji zakupu od Partnera usług lub towarów przez Uczestnika Programu jest dopiero równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi Programu dodatkowego wynagrodzenia i (w przypadku Uczestników Programu zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia) wypełnieniem ustawowej przesłanki w zakresie postawienia środków do dyspozycji pracownika i powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; W tym rozumieniu zapisy na Koncie Użytkownika w Programie są jedynie technicznym odwzorowaniem wysokości ewentualnej obietnicy Organizatora Programu względem Uczestnika Programu, którą Organizator Programu w każdym momencie może swoimi działaniami odwołać lub zmieniać.

5. Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością Usługodawcy. Użytkownikowi zabrania się kopiowania, modyfikowania, dekompresowania i rozprzestrzeniania udostępnionego im oprogramowania.

6. Usługodawca zachęca Organizatorów Programów do świadomego korzystania z Urządzeń Dostępowych, w tym dbania o aktualność zainstalowanego na nich oprogramowania antywirusowego. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Urządzeń Dostępowych lub zawartego na nich oprogramowania oraz za utratę danych Organizatorów Programów na Urządzeniu Dostępowym na skutek korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną z wyłącznej winy Usługodawcy.

7. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego OWU zostanie uznana przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważną, pozostałe części niniejszego OWU będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące strony.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego OWU oraz sposobu korzystania z Aplikacji za powiadomieniem Organizatorów Programów na stronie internetowej oraz za pomocą korespondencji email wysłanej na adresy poczty elektronicznej Użytkowników zaproszonych do Programu przez Organizatora Programu i mających w Aplikacji uprawnienia administracyjne. Usługodawca zapewnia Organizatorowi Programu stałą możliwość wglądu do OWU Organizatora Programu z poziomu Aplikacji.

9. W terminie 5 dni od powiadomienia Organizatora Programu o zmianie OWU Organizatora Programu, Organizator Programu ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail podane na stronie internetowej Usługodawcy. Doręczenie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Organizatora Programu i zablokowanie jego konta. Zastosowana w takim przypadku zostanie procedura opisana w rozdziale „ROZWIĄZANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY ORGANIZATOR PROGRAMU-USŁUGODAWCA, ustęp 1.”

II. REKLAMACJE

1. Problemy i uwagi związane z działaniem Aplikacji mogą być reklamowane przez Organizatora Programu poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail udostępniony w Aplikacji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym uprawnienie do zgłoszenia reklamacji nie będzie przysługiwało, jeśli od daty, w której wystąpiło zdarzenie będące podstawą reklamacji upłynęło więcej niż 30 dni. W sytuacjach, w których do wyjaśnienia sprawy potrzebna jest współpraca Usługodawcy i stron trzecich (np. operatorzy płatności, Partnerzy, itp.) termin na rozpatrzenie reklamacji może być wydłużony do 30 dni.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ ORGANIZATORA PROGRAMU

1. Korzystanie z Aplikacji przez Organizatora Programu, odbywa się na podstawie zawartej przez Usługodawcę z Organizatorem Programu umowy o współpracy poprzez elektroniczną rejestrację konta Organizatora Programu w Aplikacji oraz akceptację OWU Organizatora Programu, zapłatę należnych opłat z tytułu korzystania z Aplikacji a także na podstawie innych łączących strony stosunków prawnych. Przed skorzystaniem z Aplikacji, Organizator Programu zobowiązany jest zapoznać się z OWU Organizatora Programu.

2. Po aktywacji konta i wybraniu Planu Abonamentowego Organizator Programu może korzystać z Aplikacji za darmo przez Okres Próbny.

3. W trakcie rejestracji w Aplikacji, Organizator Programu podaje swoje dane identyfikacyjne. Do pełnego skorzystania z Aplikacji konieczne jest dodanie listy Uczestników Programu wraz z ich adresami email i ew. określenie przyznawanych środków lub obietnicy przyznania środków dla danego Uczestnika Programu oraz innych parametrów niezbędnych do prawidłowego korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

4. Organizator Programu powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych zaproszonych przez niego Uczestników Programu w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Usługodawca jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Organizatora Programu wyłącznie w celu korzystania z Aplikacji przez Organizatora Programu i w sposób określony poniżej.

5. Funkcje Aplikacji dedykowane Organizatorom Programów dostępne są poprzez Urządzenia Dostępowe, przy czym dla wygody Organizatorów Programów część funkcji jest przygotowana do korzystania także na urządzeniach z dużym ekranem komputerowym i w klasycznych, nie mobilnych przeglądarkach komputerowych.

6. Na skutek bezpośredniego korzystania przez Organizatora Programu z funkcji Aplikacji dotyczących obszaru e-commerce, pomiędzy Usługodawcą i Organizatorem Programu nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług czy sprzedaż towarów. Relacja taka zachodzi pomiędzy Organizatorem Programu a Partnerem (w niektórych wypadkach Usługodawca może pełnić także rolę Partnera). Użycie Aplikacji przez Organizatora Programu w celu zapewniania sobie możliwości skorzystania z usług Partnera lub zapewniania sobie możliwości zakupu od niego towarów gwarantuje całkowitą lub częściową zapłatę wynagrodzenia za te usługi lub towary Partnera, do wysokości salda środków Organizatora Programu w Programie (środki na koncie Organizatora Programu nie rozdysponowane wśród Uczestników Programu) możliwych do rozdysponowania przez Organizatora Programu w momencie skorzystania z danej usługi lub zakupu towaru. Środki te znajdują się u Usługodawcy, jako powiernika i on jest odpowiedzialny za przekazanie ich Partnerowi w imieniu Organizatora Programu. Proces zakupu usług lub towarów przez Organizatora Programu jest czynnością dwustronną między Organizatorem Programu a Partnerem.

7. Za skorzystanie z usług Partnerów lub kupowania od nich towarów przy wykorzystaniu Aplikacji, Usługodawca nie pobiera od Organizatora Programu dodatkowych opłat. Skorzystanie z Aplikacji wymaga jednak dostępności innych usług za które odpowiada samodzielnie Organizator Programu (w szczególności łączności z Internetem) oraz dysponowania sprawnym Urządzeniem Dostępowym.

8. Rozliczenie usługi świadczonej przez Partnera na rzecz Organizatora Programu lub sprzedaż mu przez Partnera towaru następuje, w oparciu o regulamin i cennik usług lub towarów danego Partnera, udostępniony Organizatorowi Programu bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi lub zakupem towaru, bez względu na formę tego udostępnienia.

9. Opłatę (w całości lub w części – w zależności od dyspozycji Organizatora Programu) za usługę lub towar pobiera od Organizatora Programu Partner z wykorzystaniem Aplikacji. Usługodawca we współpracy z Partnerami może wprowadzić odmienne systemy bezgotówkowego rozliczania Partnerów z Organizatorami Programów. Organizator Programu w celu zapłaty za usługę lub towar Partnerowi przy pomocy Aplikacji może także wykorzystać udostępnione w Aplikacji systemy zewnętrznych operatorów płatności jak np. Blumedia, PayU, PayLane, Polskie ePłatnosci lub inne i wykorzystywane przez nich mechanizmy płatności w tym w szczególności za pomocą kart kredytowych.

10. W przypadku gdy saldo środków Organizatora Programu w Programie nie pozwala w całości lub w części na zakup towaru lub usługi od Partnera, Organizator Programu może, przy wykorzystaniu systemów zewnętrznych operatorów płatności dopłacić do zakupu z innych środków. W przypadku gdy środki takie nie zostaną w pełni wykorzystane w trakcie zakupów, pozostała ich część może zostać zwrócona Organizatorowi Programu na jego wezwanie lub Organizator Programu może je wykorzystać wykorzystując inne funkcje Aplikacji.

11. Organizator Programu nie może umożliwiać osobom trzecim, nie działającymi w jego imieniu, dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta w Aplikacji odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator Programu. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

12. Usługodawca oświadcza, że wszelka korespondencja i wszystkie dyspozycje i zamówienia złożone przez osoby trzecie posługujące się loginem i hasłem Użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi w Aplikacji, który został zaproszony do Programu przez Organizatora Programu, będą przypisywane Organizatorowi Programu.

13. Wszelkie środki pieniężne które w wyniku korzystania przez Organizatora Programu z Aplikacji i Programu mogą znaleźć się u Usługodawcy jako powiernika depozytu pozostają własnością Organizatora Programu do momentu realizacji zamierzonego przez Organizatora Programu celu biznesowego i ich przeznaczenia na wykorzystanie w ramach Programu lub ich zwrotu Organizatorowi Programu. Zapis nie dotyczy środków przekazywanych przez Organizatora Programu w formie nagrody, te stawiane są do dyspozycji Uczestnika Programu w momencie ich przyznania przez Organizatora Programu.

14. Organizator Programu jest uprawniony, do wycofania środków depozytowych w całości lub części, w każdym czasie. Z tego tytułu Organizator Programu zwalnia Usługodawcę ze wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności roszczeń Uczestników Programu z tego tytułu.

IV. OPŁATY

1. Usługodawca udostępnia Aplikację Organizatorowi Programu zasadniczo odpłatnie (poza Okresem Próbnym).

2. Koszty jakie Organizator Programu poniesie z tytułu korzystania z Aplikacji zależą od wybranego przez niego Planu Abonamentowego zawartego w Cenniku lub indywidualnie przygotowanej i wycenionej przez Usługodawcę oferty dla Organizatora Programu. Organizator Programu zawsze we własnym zakresie ponosi koszty transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego – zgodnie z zasadami operatora z którego usług korzysta Organizator Programu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dodatkowych dowolnych funkcji płatnych i bezpłatnych, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie. Wszystkie standardowe Plany Abonamentowe i dodatkowe usługi płatne związane z udostępnianą Aplikacją zawarte będą w aktualnym Cenniku.

4. Usługodawca może okresowo udostępniać Organizatorom Programów w celach promocyjnych odpłatne funkcje Aplikacji w obniżonej cenie lub w celach testowych (ograniczonych czasowo) – bezpłatnie.

5. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne 30-dniowe okresy, chyba że Usługodawcą i Organizator Programu ustalili odrębnie inny tryb wnoszenia opłat.

6. Dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego jest 31 dzień od dnia w którym Organizator Programu dokonał po raz pierwszy wyboru Planu Abonamentowego. Okres Abonamentowy trwa 30 dni kalendarzowych.

7. Opłatę Abonamentową można uiścić poprzez przelew bankowy, płatność kartą kredytową lub debetową oraz system elektronicznych płatności internetowych.

8. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób wniesienia Opłaty Abonamentowej, Organizator Programu zgadza się jednocześnie na automatyczne obciążanie jego karty kredytowej lub konta bankowego całością opłat należnych w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Organizator Programu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesach płatności, a także zgodne z prawem ujawnienie tym podmiotom danych dotyczących transakcji.

9. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu wniesienia Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia przez Organizatora Programu chęci rezygnacji z korzystania z Aplikacji. Rezygnacja taka może być dokonana pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą korespondencji email na adres dziendobry@nais.pl. Rezygnacja musi zostać skutecznie doręczona Usługodawcy co najmniej 7 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego.

10. Użytkownik posiadający uprawnienia administratora dla Programu uruchamianego przez Organizatora Programu i działający w imieniu Organizatora Programu ma możliwość w każdym czasie samodzielnie zmienić Plan Abonamentowy. Zmiana taka będzie skuteczna od najbliższego Okresu Abonamentowego. Organizator Programu może także wystąpić pisemnie lub za pomocą korespondencji email o zmianę Planu Abonamentowego.

11. W przypadku gdy Opłata Abonamentowa jest wnoszona przelewem, Usługodawca uruchomi opłacony Plan Abonamentowy lub usługi dodatkowe w maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Usługodawcy.

12. Wszelkie zmiany Cennika i Planów Abonamentowych będą ogłaszane na stronie http:// nais.pl/cennik oraz będą obowiązywać Organizatora Programu dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Organizator Programu może zrezygnować z korzystania z Aplikacji w przypadku, jeśli nie zaakceptuje zmiany Cennika lub zmiany Planów Abonamentowych.

13. Nieuregulowanie Opłaty Abonamentowej we wskazanym na Fakturze ProFroma terminie skutkuje automatycznym zablokowaniem dostępu Organizatora Programu do Aplikacji. Za dzień zapłaty Opłaty Abonentowej uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROGRAMU

1. Organizator Programu zobowiązany jest do podawania swoich danych identyfikacyjnych w sposób zgodny z prawdą i kompletny. Organizator Programu jest zobowiązany do aktualizowania tych danych niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek wezwania ze strony Usługodawcy. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług. Dane osobowe Uczestników Programu udostępnione Usługodawcy przez Organizatora Programu stanowią odrębny zbiór danych osobowych od zbioru prywatnych danych osobowych Użytkowników podanych przy aktywowaniu Konta Użytkownika.

2. Organizator Programu nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta w Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator Programu. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

3. Organizator Programu jest zobowiązany terminowo regulować wszelkie należności względem Usługodawcy, do ponoszenie których jest zobowiązany zgodnie z zawartą umową i Cennikiem.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC ORGANIZATORA PROGRAMU

1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Organizatora Programu bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Aplikacji, a także za szkody poniesione przez Organizatora Programu bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem przez nie stosownie obowiązującego je OWU. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Aplikacji, utracone korzyści Organizatora Programu, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Organizatora Programu lub wszelkie inne szkody powstałe w następstwie niezastosowania się do postanowień OWU.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Organizatora Programu (bez względu na podstawę jej powstania) ograniczona jest zawsze do wartości szkody rzeczywistej.

3. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność prac wykonywanych przez Organizatora Programu w Aplikacji.

4. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność świadczenia usług przez Partnerów i jakość sprzedawanych przez nich towarów.

5. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

VII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Od dnia 25 maja 2018 r. Usługodawca oraz Organizator Programu zobowiązani są do stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Rozporządzenie 2016/679).

2. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkowników w tym Uczestników Programów. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Organizatora Programu będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co oznacza, że Usługodawca zastosował środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności oraz Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi integralną część OWU Organizatora Programu.

4. Dane osobowe Uczestników Programu, które zostały udostępnione Usługodawcy przez Organizatora Programu w związku z korzystaniem z Aplikacji mogą być przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem usług w ramach korzystania z Aplikacji i Programu zgodnie z postanowieniami OWU oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w przepisach prawa.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY ORGANIZATOR PROGRAMU-USŁUGODAWCA

1. Jeśli Usługodawca i Organizator Programu nie ustalili inaczej, umowa o współpracy zawarta zgodnie z OWU Organizatora Programu obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności i bez podania przyczyn ze skutkiem rozwiązującym umowę po upływie dwóch (2) dni roboczych od dnia dostarczenia wypowiedzenia Usługodawcy/Organizatorowi Programu, po tym terminie środki Organizatora Programu powierzone Usługodawcy w depozyt, jako powiernikowi, zostaną mu zwrócone.

2. Program (w zakresie umożliwienia skorzystania ze środków Organizatora Programu) zostanie zablokowany dla Uczestników Programu zgłoszonych przez danego Organizatora Programu na koniec drugiej doby roboczej po doręczeniu pisma Organizatora Programu wypowiadającego umowę o współpracy. W międzyczasie Uczestnicy Programu danego Organizatora Programu zostaną poinformowani o planowanym zablokowaniu ich dostępów w zakresie umożliwienia im skorzystania ze środków tego Organizatora Programu i konieczności niezwłocznego zakończenia rozpoczętych transakcji z wykorzystaniem takich środków.

3. Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, bez konieczności złożenia wypowiedzenia wówczas, gdy:

a) Organizator Programu zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą;
b) Organizator Programu ogłosi upadłość;
c) Organizator Programu zostanie postawiony w stan likwidacji.

4. W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z łączących strony umów, a w szczególności OWU Organizatora Programu, Organizator Programu może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowany dostęp i możliwość korzystania z Aplikacji. Z tego tytułu nie przysługują Organizatorowi Programu żadne roszczenia.

Niniejsze OWU obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.
Aktualizacja dokumentu obowiązuje od dnia 02/01/2019 r.

Aktualizacja wysokości kapitału zakładowego spółki dn. 12/11/2019 r.

Załącznik do OWU Organizatora Programu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IX. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Od dnia 25 maja 2018 r. Usługodawca oraz Organizator Programu zobowiązani są do stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Rozporządzenie 2016/679).

2. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkowników w tym Uczestników Programów. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Organizatora Programu będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co oznacza, że Usługodawca zastosował środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności oraz Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi integralną część OWU Organizatora Programu.

4. Dane osobowe Uczestników Programu, które zostały udostępnione Usługodawcy przez Organizatora Programu w związku z korzystaniem z Aplikacji mogą być przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem usług w ramach korzystania z Aplikacji i Programu zgodnie z postanowieniami OWU oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w przepisach prawa.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „Umowa”)

zawarta w Warszawie, w dniu zaakceptowania OWU Organizatora Programu pomiędzy:

Viamobile Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 3, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 9066, NIP: 113-191-78-28, Regon 012979635, o kapitale zakładowym  678.250 zł, reprezentowaną przez: Iwonę Grochowską – Prezesa Zarządu, Krzysztofa Mikulskiego – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej lub „Usługodawcą”,

a

Organizatorem Programu,

zwanymi również łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Załącznik reguluje zasady przetwarzania przez Usługodawcę powierzonych przez Organizatora Programu danych osobowych.

1.2. Strony zgodnie potwierdzają, iż w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO„) oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych odpowiednio.

1.3. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO, o których mowa w Umowie, jest Organizator Programu.

1.4. Organizator Programu powierza Usługodawca przetwarzanie danych osobowych zgodnie RODO.

1.5 Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na polecenie Organizatora Programu, w rozumieniu RODO, jest Usługodawca.

1.6 Charakter, cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę reguluje Umowa oraz Załącznik 1.

2. Oświadczenia Organizatora Programu.

2.1. Organizator Programu oświadcza, iż dane osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO.

2.2. Organizator Programu potwierdza w szczególności, że dane osobowe dotyczą:

2.2.1. osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zgodnym z warunkami Umowy;

2.2.2. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;

2.2.3. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

2.2.4. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

2.2.5. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

2.2.6. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.3. Organizator Programu potwierdza, iż poinformował osoby, których dane dotyczą o przetwarzaniu ich danych w zakresie i w sposób wymagany przez RODO.

2.4. Organizator Programu potwierdza, iż jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych i powierzenia ich do przetwarzania Usługodawcy w zakresie i celu określonym Umowie.

2.5. Organizator Programu potwierdza, iż w przypadku realizacji dalszego powierzenia przetwarzania danych uzyskał wymaganą przepisami RODO zgodę właściwego Administratora Danych na powierzenie dalszego przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie określonym w Umowie.

3. Polecenie Organizatora Programu.

3.1. Usługodawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Organizatora Programu, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego stanowi inaczej.

3.2. Polecenia Organizatora Programu znajdują się w Umowie oraz Załącznikach lub są zlecane i wykonywane za pośrednictwem aplikacji, w szczególności poprzez funkcje jakie udostępnia aplikacja, lub w innym uzgodnionym trybie – np. w korespondencji e-mail przez uprawnione osoby.

3.3. Organizator Programu zapewnia, że wszelkie polecenia przekazywane Usługodawcy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o ochronie danych osobowych.

3.4. Wszelkie dalsze polecenia, które wykraczają poza polecenia określone Umowie, muszą dotyczyć przedmiotu Umowy lub realizacji Programu (Nais) przez Organizatora Programu.

3.5. Jeżeli wdrożenie dalszych poleceń skutkuje kosztami dla Usługodawcy, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Organizatora Programu o takich kosztach wraz z wyjaśnieniem wysokości kosztów przed wykonaniem polecenia.

3.6. Po potwierdzeniu przez Organizatora Programu, że poniesie on koszty wykonania polecenia oraz po ich zapłacie przez Organizatora Programu, Usługodawca jest zobowiązany do realizacji polecenia.

3.7. Organizator Programu udziela również poleceń na piśmie, chyba że pilny charakter lub inne szczególne okoliczności uzasadniają udzielenie poleceń w formie elektronicznej. Polecenia w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie elektronicznej, powinny być niezwłocznie udokumentowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

3.8. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Organizatora Programu, jeżeli jego zdaniem polecenie narusza przepisy RODO lub inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego i zwróci się do Organizatora Programu o wycofanie, zmianę lub potwierdzenie kwestionowanego polecenia.

3.9. W oczekiwaniu na decyzję Organizatora Programu, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia wykonania kwestionowanego polecenia.

3.10. W przypadku, w którym wykonanie polecenia Organizatora Programu, mimo złożenia wyjaśnień, prowadziłoby do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się od realizacji tego polecenia.

3.11. Okres powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3.11.1. Organizator Programu powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych na okres obowiązywania zawartej przez Strony Umowy o współpracy lub realizacji Programu (Nais).

3.11.2. Strony oświadczają, że jakakolwiek zmiana okresu powierzenia przetwarzania danych osobowych musi zostać każdorazowo uzgodniona przez Strony w drodze zmiany Umowy lub zawarcia odrębnej umowy, w której zostanie określona zmiana okresu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.12. Cel przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.12.1. Szczegółowy opis celu powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 1.

3.12.2. Strony oświadczają, że jakakolwiek zmiana celu powierzenia przetwarzania danych osobowych następuje za pomocą funkcji dostępnych w aplikacji, za pomocą której Organizator Programu realizuje wydawanie Usługodawcy poleceń w tym zakresie i dodatkowo może zostać potwierdzona przez Strony w drodze pisemnej zmiany Umowy lub zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej w tym elektronicznej, w której zostanie określona zmiana celu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.13. Wykaz miejsc przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.13.1. Szczegółowy opis miejsc przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 1.

3.13.2. Strony oświadczają, że jakakolwiek zmiana miejsca przetwarzania powierzonych danych osobowych następuje za pomocą funkcji dostępnych w aplikacji, za pomocą której Organizator Programu realizuje wydawanie Usługodawcy poleceń w tym zakresie i dodatkowo może zostać potwierdzona przez Strony w drodze pisemnej zmiany Umowy lub zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej w tym elektronicznej, w której zostanie określona zmiana celu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.14. Zakres przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.14.1.Szczegółowy opis zakresu przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 1.

3.14.2. Strony oświadczają, że jakakolwiek zmiana zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych następuje za pomocą funkcji dostępnych w aplikacji, za pomocą której Organizator Programu realizuje wydawanie Usługodawcy poleceń w tym zakresie i dodatkowo może zostać potwierdzona przez Strony w drodze zmiany Umowy lub zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej w tym elektronicznej, w której zostanie określona zmiana celu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

4. Oświadczenia Usługodawcy.

4.1. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Organizatora Programu w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

4.2. Usługodawca uwzględniając ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, zakres, charakter, kontekst oraz cele przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się zastosować zgodnie z wymogami art. 32 RODO środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia, w szczególności zabezpieczyć dane osobowe przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Opis wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych udostępniany jest na wniosek Organizatora Programu.

4.3. Usługodawca może w każdym czasie zmienić wdrożone środki, pod warunkiem, że nie będą one zapewniały niższego poziomu ochrony niż środki obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.

4.4. Usługodawca zobowiązuje się udostępniać Organizatorowi Programu informacje o aktualnych środkach technicznych i organizacyjnych wraz z informacjami o zmianach w zakresie wdrożonych środków, niezwłocznie po dokonaniu wszelkich zmian.

4.5. Usługodawca zobowiązuje się, na wniosek Organizatora Programu, udostępnić inne informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

4.6. Usługodawca zobowiązuje się nie tworzyć jakichkolwiek kopii roboczych powierzonych danych osobowych, poza przypadkami, gdy jest to wymagane dla prawidłowej realizacji Umowy.

4.7. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zniszczyć wszelkie kopie robocze i awaryjne powierzonych danych osobowych powstałe w czasie ich przetwarzania po ich wykorzystaniu.

4.8. Usługodawca zobowiązuje się w terminie 1 (jednego) dnia roboczego powiadomić Organizatora Programu o:

4.8.1. kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych przeprowadzanej przez organ nadzorczy w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej Usługodawcy,

4.8.2. wydanych przez organ nadzorczy w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonania przez Usługodawcę przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych osobowych.

4.9. Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą i podejmie wszelkie niezbędne kroki służące zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.10. Usługodawca oświadcza, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO, a za ich działanie lub zaniechanie Usługodawca odpowiada jak za swoje własne.

4.11. Usługodawca zobowiązuje się prowadzić ewidencję pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych lub mających dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, a także zaznajomi ich z treścią przepisów i zasad w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialnością za ich nie przestrzeganie.

4.12. Usługodawca zobowiązuje się do wsparcia Organizatora Programu, w miarę swoich możliwości i w rozsądnym zakresie, w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wobec podmiotów danych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich i możliwych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych Organizatorowi Programu do umożliwienia skorzystania przez osoby z uprawnień przysługujących im na mocy Rozdziału III RODO.

4.13. Usługodawca zobowiązuje się do wspierania Organizatora Programu w wykonywaniu zadań przewidzianych w art. 32 – 36 RODO, przekazując niezbędne informacje.

4.14. Usługodawca zobowiązuje się udzielić Organizatorowi Programu pomocy, ale tylko w takim zakresie, w jakim obowiązki Organizatora Programu nie mogą być wypełnione przez Organizatora Programu za pomocą innych środków, w odniesieniu do wspierania Organizatora Programu w prowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym (art. 36 RODO). Usługodawca poinformuje Organizatora Programu o kosztach takiej pomocy i po potwierdzeniu przez Usługodawcę poniesienia tych kosztów, Organizator Programu zapewni wymagane wsparcie.

4.15. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Organizatora Programu bez zbędnej zwłoki od momentu powzięcia wiarygodnej, potwierdzonej wiadomości o zobowiązaniu Usługodawcy lub jego podwykonawcy na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega, do przetwarzania danych osobowych w sposób wykraczający poza polecenia Organizatora Programu. W takim przypadku przed rozpoczęciem takiego przetwarzania Usługodawca poinformuje Organizatora Programu o obowiązku prawnym, chyba że prawo zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; w takim przypadku powiadomienie Organizatora Programu określa wymóg prawny wynikający z prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4.16. Usługodawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Organizatora Programu o wszelkich zdarzeniach skutkujących lub mogących skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych w szczególności prowadzącym do naruszenia prywatności osób, których dane zostały powierzone.

4.17. Usługodawca zobowiązuje się do wsparcia Organizatora Programu w zakresie wykonania przez Organizatora Programu, w stosownych przypadkach, obowiązków poinformowania organu nadzorczego lub osoby, której dane dotyczą, dostarczając dostępnych dla informacji zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO.

4.18. W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przez Usługodawcę, Organizatorowi Programu przysługuje w szczególności zwrot wszelkich uzasadnionych kosztów prawomocnie zakończonego procesu, w tym zastępstwa procesowego oraz ewentualnego odszkodowania zasądzonego prawomocnym wyrokiem na rzecz osób, których dotyczyło naruszenie, niezależnie od kar umownych i roszczeń odszkodowawczych przysługujących Organizatorowi Programu na podstawie Umowy.

5. Zasady korzystania z podwykonawców.

5.1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Organizator Programu wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z podwykonawców oraz na dalsze powierzenie im przetwarzania danych osobowych.

5.2. Usługodawca wskazuje podwykonawców z których będzie korzystać w Załączniku 1 i zobowiązuje się do stałego aktualizowania danych w nim zawartych.

5.3. Organizator Programu ma prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie korzystania przez Usługodawcę ze wskazanego podwykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie.

5.4. Jeśli Organizator Programu nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie, uznaje się, że wyraża zgodę na taką zmianę.

5.5. Po otrzymaniu sprzeciwu Organizatora Programu, Usługodawca w ciągu 30 dni ustali postępowanie w związku z otrzymanym sprzeciwem. Po tym okresie, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zgodnie z postanowieniami Umowy lub OWU Organizatora Programu.

5.6. W przypadku, jeśli realizacja Programu uzgodniona jest na czas określony, Strony ustalają, że sprzeciw wobec podwykonawcy stanowi przesłankę rozwiązania stosunku pranego na podstawie którego Organizator Programu realizuje Program z wykorzystaniem Aplikacji i obie umowy rozwiązują się z terminem wypowiedzenia 14 (czternaście) dni na koniec okresu rozliczeniowego.

5.7. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu realizacji Usługi.

6. Zwrot lub usunięcie danych.

6.1. Usługodawca usunie lub przekaże powierzone dane osobowe do Organizatora Programu w sposób określony przez Organizatora Programu, w terminie 7 dni od zakończenia Umowy, w następujących przypadkach:

6.1.1. w przypadku rozwiązania Umowy,

6.1.2. na każde wezwanie Organizatora Programu.

7. Uprawnienia kontrolne Organizatora Programu.

7.1. Organizatorowi Programu przysługuje prawo do wykonywania okresowych kontroli realizacji przez Usługodawcę sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

7.2. Kontrole prowadzone przez Organizatora Programu mogą być realizowane przez pracowników Organizatora Programu lub za pośrednictwem niezależnego audytora uprawnionego przez Organizatora Programu do realizacji czynności kontrolnych.

7.3. Organizator Programu zobowiązuje się, że jako upoważniony audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Usługodawcę.

7.4. Przez działalność konkurencyjną rozumie się każdą działalność, odpłatną lub nieodpłatną w kraju i za granicą, niezależnie od formy prawnej, która jest prowadzona w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej Usługodawcy lub podmiotów z grupy Usługodawcy na świecie. Dla oceny czy dany podmiot jest konkurencyjny brany pod uwagę będzie nie tylko przedmiot działalności takiego podmiotu wynikający z treści umowy go zawiązującej oraz przedmiot działalności faktycznie wykonywanej przez ten podmiot.

7.5. W przypadku zlecenia przeprowadzenia kontroli podmiotom konkurencyjnym w stosunku do Usługodawcy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy przystąpienia do przeprowadzenia kontroli do czasu wyznaczenia innego podmiotu przeprowadzającego kontrolę w imieniu Organizatora Programu lub do czasu ustalenia dalszego sposobu postępowania pomiędzy Organizatorem Programu a Usługodawcą.

7.6. Kontrola może dotyczyć jedynie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy i będzie ograniczona do siedziby Usługodawcy i urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych oraz personelu zaangażowanego w czynności przetwarzania objęte zakresem Umowy.

7.7. Kontrola będzie prowadzona sprawnie i tak szybko jak to jest możliwe, nie dłużej niż 2 (dwa) dni robocze.

7.8. Kontrola będzie odbywać się nie częściej niż raz w roku, chyba że zgodnie z wymogami prawa lub przez właściwy organ nadzorczy wymagana jest większa częstotliwość kontroli Usługodawcy, bądź też ma miejsce niezwłocznie po stwierdzeniu istotnego naruszenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy.

7.9. Kontrola będzie prowadzona w zwykłych godzinach pracy Usługodawcy, w sposób niezakłócający działalności gospodarczej Usługodawcy i zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa Usługodawcy.

7.10. Organizator Programu powiadomi Usługodawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli drogą elektroniczną lub listownie co najmniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem kontroli.

7.11. Usługodawca zobowiązuje się potwierdzić gotowość do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zawiadomieniem w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia.

7.12. W przypadku niezależnej od Usługodawcy niemożliwości przeprowadzenia kontroli w planowanym terminie lub innych niespodziewanych przeszkodach, Usługodawca powiadomi Organizatora Programu o takich okolicznościach i zaproponuje nowy termin kontroli, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od terminu kontroli.

7.13. Koszty wynikające z lub poniesione w związku z przeprowadzeniem kontroli ponosi każda ze Stron odpowiednio do wysokości poniesionych kosztów.

7.14. Kontrola nie może zmierzać ani prowadzić do ujawnienia tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa żadnej ze Stron.

7.15. Organizator Programu zobowiązuje się do opracowania raportu podsumowującego ustalenia z przeprowadzonej kontroli. Raport zostanie przekazany Usługodawcy i będzie stanowić informacje poufne o Usługodawcy, które nie mogą być ujawniane stronom trzecim bez zgody Usługodawcy, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

7.16. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia ustalonych w trakcie kontroli uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych lub uchybień w realizacji Umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia uchybienia lub wskazania w raporcie podsumowującym ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

7.17. W przypadku posiadania przez Usługodawcę certyfikacji, o której mowa w art. 42 RODO lub stosowania kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, uprawnienia kontrolne Organizatora Programu mogą być realizowane również poprzez odwołanie się przez Usługodawcę do wyników monitorowania zasad certyfikacji lub kodeksu postępowania. W takim wypadku, kontrola będzie dotyczyć jedynie kwestii, które nie mogą zostać dostatecznie wyjaśnione poprzez przedstawienie takich wyników monitorowania przez Usługodawcę.

Załącznik numer 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawartej między Usługodawcą a Organizatorem Programu

1. Charakter przetwarzania danych osobowych.

1.1. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało charakter manualny oraz automatyczny.

1.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

1.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez systemy informatyczne Usługodawcy oraz systemy informatyczne podwykonawców.

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

2.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych w następującym celu:

2.1.1. zbieranie danych osobowych;

2.1.2. przechowywanie danych osobowych;

2.1.3. udostępnianie danych osobowych;

2.1.4. opracowywanie danych osobowych;

2.1.5. modyfikowanie danych osobowych;

2.1.6. usuwanie danych osobowych.

3. Kategorie podmiotów danych osobowych.

3.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych następujących kategorii podmiotów danych (łącznie Uczestnicy Programu):

3.1.1.Pracownicy;

3.1.2. Współpracownicy;

3.1.3. Kontrahenci;

3.1.4. Przedstawiciele;

3.1.5. inne kategorie podmiotów danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora Programu.

4. Zakres powierzonych Danych Osobowych.

4.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych w następującym zakresie:

4.1.1. dane Uczestnika Programu:

4.1.1.1. imię;

4.1.1.2. nazwisko;

4.1.1.3. adres e-mail;

4.1.1.4. numer telefonu;

4.1.1.5. inne dane określone przez Organizatora Programu za pomocą Aplikacji.

5. Okres przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.

5.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych w od momentu zawarcia Umowy do okresu obejmującego 24 godziny po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

6. Wykaz miejsc przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.

6.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych w następujących miejscach:

6.1.1. biuro; Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa;

6.1.2. biuro: al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk;

6.1.3. serwerownia: ul. Geodetów 16; 80-298 Gdańsk.

6.2. Zgodnie z dotychczasową interpretacją realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych i Podmiotu Przetwarzającego w wykazie miejsc przetwarzania danych osobowych zostały wskazane lokalizacje obszarów przetwarzania powierzchni własnych oraz dzierżawionych w związku z zarządzaniem wydzieloną powierzchnią biurową oraz techniczną, na potrzeby kolokacji serwerów.

7. Podwykonawcy.

7.1. Aktualnie Usługodawca korzysta z następujących podwykonawców w celu realizacji dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Organizatora Programu, w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji umowy:

7.1.1. Link Mobility Poland Sp. z o. o. (Polska);

7.1.2. 7Sys Michał Kulling; (Polska);

7.1.3. Sendgrid Inc. (USA);

7.1.4. GetResponse Sp. z o.o. (Polska);

7.1.5. Twillio Inc. (USA).

3. Ogólne Warunki Użytkowania – Regulamin Partnera

DEFINICJE

Aplikacja – oprogramowanie Usługodawcy przeznaczone dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z funkcji Aplikacji, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Uczestników Programu i Organizatorów Programu do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Organizatorów Programów w celu kreowania Programów, zgłaszania Uczestników Programu oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcji Aplikacji oraz wykorzystania innych funkcji wspomagających procesy biznesowe Organizatorów Programów. Aplikacja jest dostępna dla osób mających możliwość łączenia się z Internetem, za pomocą Urządzeń Dostępowych. Szczegółowe funkcje Aplikacji określone są w instrukcjach dla Uczestników Programów, Organizatorów Programów i Partnerów dostępnych na stronie www.nais.pl lub w bezpośrednio w Aplikacji. Usługodawca w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji (w tym domeny, pod która jest dostępna), w szczególności w celu jej dalszego rozwoju i udoskonalania.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień dostępnych w ramach Aplikacji przypisany do konkretnego Użytkownika Aplikacji.

Organizator Programu – podmiot korzystający z funkcji Aplikacji przeznaczonych dla organizatorów programów mających na celu budowanie zaangażowania i i dobrej atmosfery współpracy (na przykład pracodawców organizujących i zarządzających programami dla swoich pracowników, współpracowników i kluczowych partnerów handlowych) w tym m.in. poprzez przekazanie środków pieniężnych do Usługodawcy jako powiernika, w ramach Programu, w celu umożliwienia Uczestnikom Programu skorzystania z nich, ale jedynie w momencie i w celu nabywania usług lub towarów u Partnerów, które wybierze Uczestnik Programu, przy zachowaniu ograniczeń jakie na ewentualne wykorzystanie tych środków może nałożyć Organizator Programu. Organizator Programu może wykorzystać Aplikację w ten sposób, że stworzy program, do którego zaprosi innych współorganizatorów programu.

OWU – Regulamin korzystania zwany Ogólne Warunki Użytkowania, przy czym każdy z podmiotów korzystających z Aplikacji w celu realizacji swoich celów, tzn. Użytkownik, Organizator Programu i Partner akceptuje OWU odpowiednie do zakresu swoich praw i obowiązków, dlatego OWU te nazywane będą odpowiednio OWU – Regulamin Użytkownika, OWU-Regulamin Organizatora Programu i OWU- Regulamin Partnera.

Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą, oferujący przy wykorzystaniu Aplikacji usługi lub towary dla Uczestników Programu lub Organizatorów Programu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Program – zespół funkcji Aplikacji pod marką Nais, należącą do Usługodawcy, których wykorzystanie ma m.in. pomóc budować zrównoważone i partnerskie relacje między Organizatorem Programu a Uczestnikami Programu. Program umożliwia także zarządzanie wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia programu przez Organizatora Programu funkcjami Aplikacji, jak na przykład uprawnieniami Uczestników Programu.

Uczestnik Programu – Użytkownik, zaproszony do Programu przez Organizatora Programu. Uczestnicy Programu, poza korzystaniem z funkcji Aplikacji dla nich dedykowanych i związanych z Programem, mogą mieć równolegle uprawnienia do zarządzania nią lub korzystania z niektórych jej funkcji w imieniu Organizatora Programu. Użytkownik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pełni równocześnie rolę Organizatora Programu dla zapraszanych przez siebie do Programu Uczestników Programu.

Urządzenia Dostępowe – urządzenia zdolne do łączenia się z siecią Internet za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji. Lista współpracujących z Aplikacją przeglądarek internetowych lub aplikacji oraz zasady ich konfiguracji oraz konfiguracji urządzeń sieciowych jest każdorazowo opisana w szczegółowych instrukcjach. Usługodawca zapewnia zgodność Aplikacji tylko z najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Usługodawca – Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844), Plac Europejski 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9066, posiadającą NIP 1131917828, Regon 012979635, kapitał zakładowy w wysokości 678.250,00 zł lub pod każdymi aktualnymi danymi spółki zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym; Usługodawca świadczy usługę Programu w szczególności przy wykorzystaniu Aplikacji drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Ustawy z 18 lipca 202 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 r.).

Użytkownik –osoba posiadająca Konto Użytkownika w Aplikacji.

Cennik – oferta przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Aplikacji oraz usług dodanych oferowanych przez Usługodawcę. Cennik dostępny jest pod adresem www.nais.pl/cennik.

I. REGULACJE OGÓLNE

1. Usługodawca zapewnia możliwie najwyższą dostępność Aplikacji, zobowiązuje się jak najszybciej usuwać awarie Aplikacji. Prace konserwacyjne będą prowadzone w miarę możliwości w nocy.

2. Usługodawca udostępnia podstawowe funkcje Aplikacji Partnerowi odpłatnie (dodatkowo Partner zawsze we własnym zakresie ponosi koszty transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego – zgodnie z zasadami operatora z którego usług korzysta Partner). Usługodawca może okresowo udostępniać Partnerom w celach promocyjnych odpłatne funkcje Aplikacji w obniżonej cenie lub w celach testowych (ograniczonych czasowo) – bezpłatnie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dodatkowych dowolnych funkcji płatnych i bezpłatnych, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie. Wszystkie usługi płatne związane z udostępnianą Aplikacją zawarte będą w aktualnym Cenniku.

4. Partner jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, który nie ma negatywnego wpływu na Aplikację, nie powoduje zakłóceń w jej działaniu, jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

5. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza, ze jakiekolwiek prawa własności intelektualnej z nią zwianych zostają pod jakimkolwiek tytułem prawnym zbyte przez Usługodawcę lub że doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy licencji.

6. Usługodawca zachęca Partnerów do świadomego korzystania z Urządzeń Dostępowych, w tym dbania o aktualność zainstalowanego na nich oprogramowania antywirusowego. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Urządzeń Dostępowych lub zawartego na nich oprogramowania oraz za utratę danych Partnera na Urządzeniu Dostępowym na skutek korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną z wyłącznej winy Usługodawcy.

7. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego OWU zostanie uznana przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważną, pozostałe części niniejszego OWU będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące strony.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego OWU oraz sposobu korzystania z Aplikacji za powiadomieniem Partnera na stronie internetowej oraz za pomocą korespondencji email wysłanej na adresy poczty elektronicznej Użytkowników mających w Aplikacji uprawnienia administracyjne dla konta Partnera. Usługodawca zapewnia Partnerowi stałą możliwość wglądu do OWU Partnera z poziomu Aplikacji.

9. W terminie 5 dni od powiadomienia Partnera o zmianie OWU Partnera, Partner ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy. Przesłanie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Partnera i zablokowanie jego konta.

10. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

II. REKLAMACJE

1. Problemy i uwagi związane z działaniem Aplikacji mogą być reklamowane przez Partnera poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail udostępniony w Aplikacji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym uprawnienie do zgłoszenia reklamacji nie będzie przysługiwało, jeśli od daty, w której wystąpiło zdarzenie będące podstawą reklamacji upłynęło więcej niż 30 dni. W sytuacjach, w których do wyjaśnienia sprawy potrzebna jest współpraca Usługodawcy i stron trzecich (np. operatorzy płatności, Użytkownicy, itp.) termin na rozpatrzenie reklamacji może być wydłużony do 30 dni.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ PARTNERA

1. Korzystanie z Aplikacji przez Partnera, odbywa się na podstawie zawartej przez Usługodawcę z Partnerem umowy o współpracy w formie pisemnej, dokumentowej lub poprzez elektroniczną rejestrację konta Partnera w Aplikacji oraz akceptację OWU Partnera, zapłatę należnych opłat z tytułu korzystania z Aplikacji a także na podstawie innych łączących strony stosunków prawnych. Przed skorzystaniem z Aplikacji, Partner zobowiązany jest zapoznać się z OWU Partnera.

2. W trakcie rejestracji w Aplikacji, Partner podaje swoje dane identyfikacyjne. Do pełnego skorzystania z Aplikacji konieczne jest dodanie oferty Partnera która będzie prezentowana Użytkownikom i Organizatorom Programów. Usługodawca, po zaakceptowaniu Partnera jako partnera Programu (może to być także poprzedzone wizją lokalną Partnera przez przedstawiciela Usługodawcy), tworzy w oparciu o udostępnione dane oferty Partnera. Usługodawca może umożliwić Partnerowi w wybranym przez siebie zakresie i czasie samodzielne zarządzanie ofertą Partnera w Programie.

3. Za pomocą Aplikacji Usługodawca umożliwia Partnerowi pozyskanie zlecenia od Organizatora Programu lub Użytkownika na wykonanie usługi lub pozyskanie zamówienia na określony towar, lecz wyłącznie w ramach prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej.

4. Na skutek korzystania z funkcji Aplikacji dotyczących obszaru e-commerce, pomiędzy Użytkownikiem lub Organizatorem Programu a Usługodawcą nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług czy sprzedaż towarów. Relacja taka zachodzi pomiędzy Użytkownikiem lub Organizatorem Programu a Partnerem.

5. Dzięki użyciu Aplikacji Partner z tytułu wykonania usług na rzecz Użytkownika lub Organizatora Programu lub sprzedaży im towarów otrzyma od nich wynagrodzenie. Wynagrodzenie to wypłacone będzie w całości lub części ze środków, których powiernikiem jest Usługodawca, w zależności od wyboru Użytkownika lub Organizatora Programu. Usługodawca jest odpowiedzialny za przekazanie ich Partnerowi w imieniu Użytkownika lub Organizatora Programu.

6. Rozliczenie usługi świadczonej przez Partnera na rzecz Użytkownika lub Organizatora Programu lub sprzedaż im przez Partnera towaru następuje, w oparciu o regulamin i cennik usług lub towarów danego Partnera, udostępniony odpowiednio Użytkownikowi lub Organizatorowi Programu bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi lub zakupem towaru, bez względu na formę tego udostępnienia.

7. Partner nie może umożliwiać osobom trzecim, nie będącym osobami, które działają w jego imieniu, dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta w Aplikacji odpowiedzialny jest wyłącznie Partner. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

8. Usługodawca oświadcza, że wszelka korespondencja i wszystkie dyspozycje i zamówienia złożone przez osoby trzecie posługujące się loginem i hasłem osoby z uprawnieniami administracyjnymi w Aplikacji działającej w imieniu Partnera, będą przypisywane Partnerowi.

IV. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY NALEŻNE OD PARTNERA

1. Wysokość prowizji i innych należnych Usługodawcy opłat określa Cennik i/lub indywidualne porozumienie między Partnerem a Usługodawcą.

2. Partner zapłaci Usługodawcy prowizję za każde skorzystanie z usług Partnera lub zakup u niego towarów przez Użytkownika lub Organizatora Programu, dokonujące się za pomocą Aplikacji lub dzięki uczestnictwu Użytkownika lub Organizatora Programu w Programie (czyli także np. od środków dopłacanych przez Użytkownika poza Aplikacją).

3. Partner zobowiązuje się także do precyzyjnego raportowania Usługodawcy do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym zbiorczej kwoty środków dopłacanych przez Użytkowników lub Organizatorów Programów Partnerowi poza Aplikacją od jakiej Usługodawcy także należy się prowizja.

4. Partner może zamawiać u Usługodawcy dodatkowe usługi doradcze i marketingowe, których cena, jeśli nie jest określona w Cenniku, jest indywidualnie negocjowana między Partnerem a Usługodawcą.

5. Rozliczenie prowizji należnej Usługodawcy następuje automatycznie poprzez odjęcie jej wartości od kwoty przekazywanej Partnerowi stanowiącej wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz danego Użytkownika lub Organizatora Programu lub sprzedane im towary. W przypadku braku odmiennego porozumienia między Partnerem a Usługodawcą należne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych i marketingowych może być także odjęte od kwoty przekazywanej Partnerowi stanowiącej zbiorcze wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Użytkowników lub Organizatorów Programu lub sprzedane im towary. Rozliczenie odbywać się będzie nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia ustalonego okresu rozliczeniowego.

6. W oparciu o dane pozyskane z Aplikacji i raport od Partnera Usługodawca wystawia Partnerowi w uzgodnionym okresie rozliczeniowym zbiorczą fakturę VAT obejmującą wszelkie naliczone prowizje. Jeśli Partner zamówi dodatkowe usługi doradcze i marketingowe, dopisane będą one do comiesięcznej faktury VAT, jako dodatkowe pozycje.

7. Partner wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail) na adres wskazany przez Partnera.

V. OBOWIĄZKI PARTNERA

1. Partner zobowiązany jest do podawania swoich danych identyfikacyjnych w sposób zgodny z prawdą i kompletny. Partner jest zobowiązany do aktualizowania tych danych niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek wezwania ze strony Usługodawcy. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług. Dane osobowe pracowników Partnera stanowią odrębny zbiór danych osobowych od zbioru prywatnych danych osobowych pracowników Partnera podanych przy aktywowaniu ich konta Użytkownika.

2. Partner nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta w Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Partner. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC PARTNERA

1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania Aplikacji, a także za szkody poniesione przez Partnera bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem obowiązującego je stosownego OWU. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Aplikacji, utracone korzyści Partnera, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Partnera lub wszelkie szkody powstałe w następstwie nie zastosowania się do postanowień OWU Partnera.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Partnera (bez względu na podstawę jej powstania) ograniczona jest zawsze do wartości szkody rzeczywistej.

3. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność świadczenia usług wykonywanych przez Partnera lub sprzedawanych przez niego towarów, jest to przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności Partnera przed Użytkownikiem lub Organizatorem Programu.

4. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

VII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Od dnia 25 maja 2018 r. Usługodawca oraz Partner zobowiązani są do stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Rozporządzenie 2016/679).

2. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Partnera. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Partnera będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co oznacza, że Usługodawca zastosował środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 2016/679.

3. Usługodawca będzie przetwarzał i udostępniał dane osobowe Partnera, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług Partnera lub zakupu od niego towarów i do rozliczenia ich, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartej przez Usługodawcę umowy z Partnerem.

4. Partner jest niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679 w stosunku do danych osobowych uczestników Programu, w celu realizacji usługi.

5. Partner niezależnie od Usługodawcy posiada własną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w charakterze administratora danych i tym samym spoczywają na Partnerze wszystkie obowiązki administratora danych osobowych, jakie wynikają z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisów Rozporządzenia 2016/679, w stosunku do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

6. W celu należytego wykonania Umowy współpracy, Usługodawca i Partner mogą udostępniać (sobie) wzajemnie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy współpracy.

7. Usługodawca i Partner, niezależnie od drugiej strony, mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników w innym celu niż realizacja Umowy współpracy, o ile przetwarzanie takie wynika z realizacji własnych celów przetwarzania danych i jest realizowane na zasadach i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

8. Strony zgodnie potwierdzają, iż wykonały wobec Użytkowników obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób wymagany przez Rozporządzenie 2016/679, w szczególności w zakresie dotyczącym udostępniania danych osobowych w związku z realizacja Umowy współpracy.

9. Strony zgodnie oświadczają, iż zobowiązują się do zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą i podejmie wszelkie niezbędne kroki służące zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Strony zobowiązują się niezwłocznie nawzajem informować o stwierdzonym naruszeniu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością.

11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część OWU.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

1. Jeśli Usługodawca i Partner nie ustalili inaczej, umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Partner zobowiązany jest do zrealizowania usług lub sprzedaży towarów skutecznie nabytych przez Użytkowników lub Organizatorów Programów do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

2. Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, bez konieczności złożenia wypowiedzenia wówczas, gdy:

a) Partner zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą;

b) Partner utraci wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług lub sprzedaży towarów;

c) Partner zmieni profil działalności zaprzestając świadczenia usług lub sprzedaży towarów Użytkownikom lub Organizatorom Programów;

d) umowa zostanie wykonana w całości.

3. W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z łączących strony umów, a w szczególności z OWU Partnera, Partnerowi może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowany dostęp i możliwość korzystania z Aplikacji i uczestnictwa w Programie. Z tego tytułu nie przysługują Partnerowi żadne roszczenia.

Niniejsze OWU obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.

Aktualizacja dokumentu obowiązuje od 01/01/2019 r.

Aktualizacja wysokości kapitału zakładowego spółki dn. 12/11/2019 r.

Dotychczasowe Regulaminy znajdziesz tutaj.