bool(false)

Klauzula informacyjna. Użytkownicy Aplikacji Nais.

Informacje podstawowe.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844), Plac Europejski 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9066, posiadającą NIP 1131917828, Regon 012979635, kapitał zakładowy w wysokości 678.250,00 zł lub pod każdymi aktualnymi danymi spółki zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Wyznaczonym przez Viamobile Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kołodziejczyk.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w następujący sposób:

 • przesyłając email na adres iod@nais.pl lub
 • przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres:

Viamobile Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

#

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

1

Realizacja zadań zmierzających do zawarcia umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono działania zmierzające do zawarcia umowy.

2

Realizacja umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.

3

Prowadzenie dokumentacji księgowo‑podatkowej. Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków. 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.

4

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności właściciela Aplikacji. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.

5

Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przez okres, w którym mogą przysługiwać stronom prowadzonej konwersacji roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).

6

Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących dbania o jakości i wizerunek przedsiębiorcy. 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono realizację umowy.

7

Marketing usług własnych. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Viamobile Sp. z o.o.;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Viamobile Sp. z o.o. w tym usługi zapewniające prawidłową realizację umowy – takie jak: usługi hostingowe, analityczne, marketingowe realizowane na stronach WWW;
 • dostawcom produktów i usług;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Viamobile Sp. z o.o.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Viamobile Sp. z o.o.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Realizacja wskazanych praw może podlegać ograniczeniu na zasadach wskazanych w przepisach prawa.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Viamobile Sp. z o.o.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Realizacja wskazanych praw może podlegać ograniczeniu na zasadach wskazanych w przepisach prawa.

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do realizacji świadczenia Usługi oraz udzielania odpowiedzi na zapytania lub inne zgłoszenia.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu przepisów o ochronie danych.

W wyniku przetwarzania danych osobowych może dochodzić do profilowania, którego realizacja będzie przebiegała w zakresie i na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

Informacje o przekazaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski w ograniczonym zakresie (adres e-mail, numer telefonu komórkowego), tylko i wyłącznie w celu realizacji awaryjnej obsługi powiadomień SMS oraz powiadomień e-mail – także w celu realizacji komunikacji marketingowej.

W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane są wyłącznie do podmiotów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Gwarancje o których mowa zostały zabezpieczone odpowiednimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem Standardowych Klauzul Umownych.

Główna infrastruktura technologiczna Platformy Nais, w tym główna baza danych Platformy Nais zlokalizowana jest w Polsce.

Niniejsza Klauzula Informacyjna obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.
Aktualizacja dokumentu obowiązuje od dnia 15/09/2020 r.