bool(false)

Dotychczasowe regulaminy

Tekst regulaminu obowiązującego do 1.01.2019 r.

DEFINICJE

Aplikacja – oprogramowanie Usługodawcy przeznaczone dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z funkcji Programu, w tym między innymi z oferty Partnerów Usługodawcy w ramach Programu, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Użytkowników do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Pracodawców w celu zgłaszania Użytkowników oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcji Aplikacji oraz wykorzystania innych funkcji wspomagających procesy Pracodawców. Aplikacja jest dostępna dla osób mających możliwość łączenia się z Internetem, za pomocą Urządzeń Dostępowych. Szczegółowe funkcje Aplikacji określone są w instrukcjach dla Użytkowników, Pracodawców i Partnerów dostępnych na stronie www.nais.pl lub w bezpośrednio w Aplikacji.. Usługodawca w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji (w tym domeny, pod która jest dostępna), w szczególności w celu jej dalszego rozwoju i udoskonalania;

OWU – Regulamin korzystania zwany Ogólne Warunki Użytkowania

Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą, oferujący usługi lub towary dla Użytkowników lub Pracodawców w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;

Pracodawca – podmiot korzystający z funkcji Aplikacji przeznaczonych dla pracodawców w tym m.in. poprzez przekazanie środków pieniężnych do Usługodawcy jako powiernika, w ramach Programu, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z nich, ale jedynie w momencie i w celu nabywania usług lub towarów u Partnerów, które wybierze Użytkownik, przy zachowaniu ograniczeń jakie na ewentualne wykorzystanie tych środków może nałożyć Pracodawca;

Program – platforma pod marką Nais, należąca do Usługodawcy, przeznaczona do wykorzystania przez Pracodawców, Użytkowników i Partnerów, których wykorzystanie ma pomóc budować zrównoważone i partnerskie relacje między Użytkownikami (jako pracownikami lub współpracownikami Pracodawcy) a Pracodawcami. Platforma służy także do zarządzania uprawnieniami Użytkowników i innymi dostępnymi dla Pracodawcy, Użytkownika i Partnera funkcjami;

Urządzenia Dostępowe – urządzenia zdolne do łączenia się z siecią Internet za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji. Lista współpracujących z Aplikacją przeglądarek internetowych lub aplikacji jest każdorazowo opisana w szczegółowych instrukcjach. Usługodawca zapewnia zgodność Aplikacji tylko z najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych;

Usługodawca – Viamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844), Plac Europejski 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9066, posiadającą NIP 1131917828, Regon 012979635, kapitał zakładowy w wysokości 678.250,00 zł lub pod każdymi aktualnymi danymi spółki zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Użytkownik – korzystający z funkcji Aplikacji (po zalogowaniu się na warunkach opisanych
w OWU). Użytkownikami mogą być jedynie osoby zgłoszone do Programu przez Pracodawcę lub Użytkownik pełniący równocześnie rolę Pracodawcy.

I. REGULACJE OGÓLNE

1. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi, Pracodawcy i Partnerowi stałej
i nieprzerwanej dostępności Aplikacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić najwyższą dostępność Aplikacji, w tym jak najszybciej usuwać awarie. Prace konserwacyjne będą prowadzone w miarę możliwości w nocy.

2. Usługodawca udostępnia podstawowe funkcje Aplikacji Pracodawcy i Partnerowi nieodpłatnie (za wyjątkiem kosztów transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego, – zgodnie z zasadami operatora). Zaproszony przez Pracodawcę do korzystania z Aplikacji Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Korzystanie przez Pracodawcę i Partnera z niektórych funkcji wiąże się z koniecznością zapłaty na rzecz Usługodawcy określonego wynagrodzenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dowolnych funkcji płatnych, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie.Usługodawca może okresowo udostępniać Pracodawcom w celach promocyjnych odpłatne funkcje Aplikacji w obniżonej cenie lub w celach testowych (ograniczonych czasowo) – bezpłatnie.

3. Użytkownik, Pracodawca i Partner są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, który nie ma negatywnego wpływu na Aplikację, nie powoduje zakłóceń w jej działaniu, jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

4. Skorzystanie przez Pracodawcę z funkcji Programu w zakresie zarządzania polityką benefitową może odbywać się na dwa sposoby:

a. poprzez przyznawanie Pracownikom nagród – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania nagrody w Programie przez Pracodawcę jest równoznaczne z przyznaniem Pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia (w przypadku Pracowników zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia), powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u Pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czynności te bowiem wypełniają ustawową przesłankę w zakresie postawienia środków do dyspozycji Pracownika;

b. poprzez przyznawanie Pracownikom bonusów – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania bonusu w Programie stanowi deklarację Pracodawcy do postawienia środków do dyspozycji Pracownika, która zrealizuje się wyłącznie w momencie gdy ten znajdzie wśród ofert Partnerów Programu ofertę interesującą dla siebie i uruchomi procedurę jej zakupu, przy czym równocześnie na moment dokonywania zakupu przez Pracownika oferta ta będzie spełniała kryteria Pracodawcy, co do przeznaczenia jego środków na taki zakup Pracownika; Dokończenie transakcji zakupu od Partnera usług lub towarów przez Pracownika jest równoznaczne z przyznaniem Pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia i wypełnieniem ustawowej przesłanki w zakresie postawienia środków do dyspozycji Pracownika i powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u Pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; W tym rozumieniu zapisy na koncie Pracownika w Programie są jedynie technicznym odwzorowaniem wysokości ewentualnej obietnicy Pracodawcy względem Pracownika, którą ten w każdym momencie może swoimi działaniami odwołać lub zmieniać.

5. Dane osobowe innych uczestników Programu, które zostały udostępnione Pracodawcy, Pracownikowi lub Partnerowi lub które poznali w związku z korzystaniem z Aplikacji mogą być przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem usług w ramach korzystania z Aplikacji i Programu zgodnie z postanowieniami OWU oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w przepisach prawa.

6. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych i zasadami ochrony prywatności uregulowane są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie internetowej Programu.

7. Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością Usługodawcy. Użytkownikowi, Pracodawcy i Partnerowi zabrania się kopiowania, modyfikowania, dekompresowania i rozprzestrzeniania udostępnionego im oprogramowania.

8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Urządzeń Dostępowych lub oprogramowania na skutek korzystania z Aplikacji tylko wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną z wyłącznej winy Usługodawcy.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika, Pracodawcy lub Partnera zawartych w Urządzeniu Dostępowym lub innych aplikacjach. Zabezpieczenie danych leży zawsze w gestii odpowiednio Użytkownika, Pracodawcy lub Partnera.

10. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów i Pracodawców oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

II. REKLAMACJE

 1. Problemy i uwagi związane z działaniem Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkownika, Pracodawcę i Partnera poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail udostępniony w Aplikacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym uprawnienie do zgłoszenia reklamacji nie będzie przysługiwało, jeśli od daty, w której wystąpiło zdarzenie będące podstawą reklamacji upłynęło więcej niż 30 dni.

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Jeżeli jakakolwiek część OWU zostanie uznana przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważną, pozostałe części OWU będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany OWU oraz sposobu korzystania z Aplikacji z powiadomieniem Użytkowników, Pracodawców i Partnerów na stronie internetowej oraz dodatkowo Pracodawców za pośrednictwem korespondencji email. Usługodawca zapewnia stałą możliwość wglądu do OWU z poziomu Aplikacji.

Szczegóły dotyczące relacji Usługodawca – Użytkownik

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z funkcji Aplikacji jest: (i) zgłoszenie przez Pracodawcę Użytkownika, jako pracownika lub współpracownika Pracodawcy uprawnionego do uczestniczenia w Programie, (ii) uruchomienie jej w Urządzeniu Dostępowym, (iii) akceptacja OWU oraz (iv) spełnienie warunków technicznych. Niemożliwe jest korzystanie z Aplikacji przez osoby, które nie spełniają powyższych obowiązków.

2. Na skutek korzystania z Aplikacji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług czy sprzedaż towarów. Relacja taka zachodzi pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. Użycie Aplikacji przez Użytkownika podczas zapewniania sobie możliwości skorzystania z usług Partnera lub zapewniania sobie możliwości zakupu od niego towarów gwarantuje całkowitą lub częściową zapłatę wynagrodzenia za te usługi lub towary Partnera, do wysokości salda środków Użytkownika w Programie (bonusów oraz środków w dyspozycji Pracownika) możliwych do rozdysponowania przez Użytkownika w momencie skorzystania z danej usługi lub zakupu towaru. Środki te znajdują się u Usługodawcy, jako powiernika i on jest odpowiedzialny za przekazanie ich Partnerowi w imieniu Użytkownika. Proces zakupu usług lub towarów przez Użytkownika jest czynnością dwustronną między Użytkownikiem a Partnerem. Pracodawca może w każdej chwili zmienić lub wyzerować wysokość środków – bonusów, o których mowa powyżej. W przypadku odstąpienia Pracodawcy od korzystania z Programu Usługodawcy, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie.

3. Za skorzystanie z Aplikacji oraz zapewnienia sobie możliwości korzystania z usług Partnerów lub kupowania od nich towarów przy wykorzystaniu Aplikacji, Usługodawca nie pobiera od Użytkownika opłat. Skorzystanie z Aplikacji wymaga jednak dostępności innych usług (w szczególności łączności z Internetem) oraz dysponowania sprawnym Urządzeniem Dostępowym.

4. Rozliczenie usługi świadczonej przez Partnera na rzecz Użytkownika lub sprzedaż mu towaru następuje, w oparciu o regulamin i cennik usług lub towarów danego Partnera, udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi lub zakupem towaru, bez względu na formę tego udostępnienia.

5. Opłatę (w całości lub w części – w zależności od dyspozycji Użytkownika) za usługę lub towar pobiera od Użytkownika Partner za pomocą Aplikacji. Usługodawca może wprowadzić odmienne systemy bezgotówkowego rozliczania z Użytkownikami. Użytkownik w celu zapłaty za usługę lub towar Partnerowi przy pomocy Aplikacji może także wykorzystać udostępnione w Aplikacji systemy zewnętrznych operatorów płatności jak np. Blumedia, PayU lub inne i wykorzystywane przez nich mechanizmy płatności w tym w szczególności za pomocą kart kredytowych.

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawdą i kompletny. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania tych danych niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek wezwania ze strony Usługodawcy. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług.

2. Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność świadczenia usług przez Partnerów i jakość sprzedawanych przez nich towarów.

2. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów i Pracodawców oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkownika. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co oznacza, że Usługodawca zastosował środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

2. Aby Użytkownik mógł prawidłowo korzystać z Aplikacji, Usługodawca będzie przetwarzać dane geolokalizacyjne oraz udostępniać je Partnerowi, który ma świadczyć na jego rzecz usługi lub oferować mu towary.

3. Usługodawca będzie przetwarzał i udostępniał dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług Partnerów lub zakupu od nich towarów i do rozliczenia ich, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartych przez Usługodawcę umów (w tym z Pracodawcami lub Partnerami). Tego typu dane dot. Użytkowania i korzystania z Aplikacji są w szczególności cechami pozwalającymi na identyfikację i rozliczenie Użytkownika poprzez podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Aplikacji oraz zakresu danego użycia.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część OWU.

VIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA W RELACJI UŻYTKOWNIK-USŁUGODAWCA

W terminie 5 dni od powiadomienia Użytkowników o zmianie OWU Użytkownik ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail podane na stronie internetowej Usługodawcy. Przesłanie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika i zablokowanie jego konta.

Szczegóły dotyczące relacji Usługodawca – Pracodawca

IX. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ PRACODAWCĘ

Dzięki Aplikacji Pracodawca, po zaakceptowaniu OWU, może korzystać z Programu na warunkach przewidzianych w OWU oraz innych łączących strony stosunkach prawnych.

X. ZASADY REJESTRACJI PRACODAWCY W PROGRAMIE

1. Za pomocą Aplikacji Usługodawca umożliwia Pracodawcy dostęp do Programu.

2. Funkcje Aplikacji dedykowane Pracodawcy dostępne są poprzez Urządzenia Dostępowe, przy czym dla wygody Pracodawcy część funkcji jest przygotowana do korzystania także na urządzeniach z dużym ekranem komputerowym i w klasycznych, nie mobilnych przeglądarkach komputerowych.

3. W trakcie rejestracji w Programie, Pracodawca podaje swoje dane identyfikacyjne. Do pełnego skorzystania z Programu konieczne jest dodanie listy Użytkowników wraz z ich adresami email i ew. określenie nagród i bonusów dla danego Użytkownika oraz innych parametrów niezbędnych do prawidłowego korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem. Rejestracja kończy się akceptacją treści OWU przez Pracodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą na warunkach określonych w OWU oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych zamieszczone są w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi integralną część OWU

4. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z przyznanych nagród i deklarowanych bonusów jedynie u Partnerów Usługodawcy.

5. Wszelkie środki powierzane Usługodawcy przez Pracodawcę w depozyt pozostają jego własnością do momentu realizacji promesy przez Pracodawcę i ich przeznaczenia na wykorzystanie w ramach Programu lub ich zwrotu Pracodawcy. Zapis nie dotyczy środków przekazywanych przez Pracodawcę w formie nagrody, te stawiane są do dyspozycji Pracownika w momencie ich przyznania przez Pracodawcę.

6. Pracodawca jest uprawniony, do wycofania środków depozytowych w całości lub części, w każdym czasie. Z tego tytułu Pracodawca zwalnia Usługodawcę ze wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności roszczeń Użytkowników z tego tytułu.

XI. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

1. Korzystanie z Aplikacji przez Pracodawcę, odbywa się na podstawie zawartej z Pracodawcą umowy o współpracy poprzez elektroniczną Rejestrację konta Pracodawcy w Programie oraz akceptację OWU. Przed skorzystaniem z Aplikacji, Pracodawca zobowiązany jest zapoznać się z OWU.

2. Pracodawca nie może umożliwiać osobom trzecim, nie będącym jego pracownikami lub współpracownikami, którzy działają w jego imieniu, dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta w Aplikacji i Programie odpowiedzialny jest wyłącznie Pracodawca. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC PRACODAWCY

1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Pracodawcę bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Aplikacji, a także za szkody poniesione przez Pracodawcę bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem OWU. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Aplikacji, utracone korzyści Pracodawcy, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Pracodawcy lub wszelkie szkody powstałe w następstwie stosowania postanowień OWU.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Pracodawcy (bez względu na podstawę jej powstania) ograniczona jest zawsze do wartości szkody rzeczywistej.

3. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność prac wykonywanych przez Pracodawcę w Aplikacji, z zastrzeżeniem ustępu 2 powyżej.

XIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY PRACODAWCA-USŁUGODAWCA

1. Jeśli Usługodawca i Pracodawca nie ustalili inaczej, umowa o współpracy/Zamówienie/ zawarta zgodnie z działem X OWU jest na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności i bez podania przyczyn ze skutkiem rozwiązującym umowę po upływie dwóch (2) dni roboczych od dnia dostarczenia wypowiedzenia Usługodawcy/Pracodawcy, po tym terminie środki Pracodawcy powierzone Usługodawcy w depozyt, jako powiernikowi, zostaną mu zwrócone.

2. Usługa (w zakresie umożliwienia skorzystania ze środków Pracodawcy) zostanie zablokowana dla Pracowników i Współpracowników Pracodawcy na koniec drugiej doby roboczej po wpłynięciu pisma Pracodawcy wypowiadającego umowę o współpracy. W międzyczasie Pracownicy i Współpracownicy Pracodawcy zostaną poinformowani o planowanym zablokowaniu ich dostępów w zakresie umożliwienia im skorzystania ze środków Pracodawcy) i konieczności niezwłocznego zakończenia rozpoczętych transakcji z wykorzystaniem takich środków.

3. Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, bez konieczności złożenia wypowiedzenia wówczas, gdy:
a) Pracodawca zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą;
b) Pracodawca ogłosi upadłość;
c) Pracodawca zostanie postawiony w stan likwidacji.

4. W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z łączących strony umów, a w szczególności OWU, Pracodawcy może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowany dostęp i możliwość korzystania z Aplikacji. Z tego tytułu nie przysługują Pracodawcy żadne roszczenia.

XIV. DODATKOWE POSTANOWIENIA W RELACJI PRACODAWCA-USŁUGODAWCA

W terminie 5 dni od powiadomienia Pracodawcy o zmianie OWU, Pracodawca ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail podane na stronie internetowej Usługodawcy. Przesłanie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Pracodawcę i zablokowanie jego konta. Zastosowana w takim przypadku zostanie procedura opisana w rozdziale „Rozwiązanie umowy o współpracy Usługodawca-Pracodawca, ustęp 1.”

Szczegóły dotyczące relacji Usługodawca – Partner

XV. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ PARTNERA

1. Dzięki Aplikacji Partner może odpłatnie korzystać z Programu na warunkach przewidzianych w OWU oraz w innych łączących strony stosunkach prawnych.

2. Za pomocą Aplikacji Usługodawca umożliwia Partnerowi pozyskanie zlecenia od Użytkownika lub Pracodawcy na wykonanie usługi lub pozyskanie zamówienia na określony towar w wyłącznie ramach prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej. Dzięki użyciu Aplikacji Partner z tytułu wykonania usług na rzecz Użytkownika lub Pracodawcy lub sprzedaży im towarów otrzyma od nich wynagrodzenie. Wynagrodzenie to wypłacone będzie w całości lub części ze środków, których powiernikiem jest Usługodawca, w zależności od wyboru Użytkownika lub Pracodawcy.

3. Na skutek korzystania z Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem lub Pracodawcą a Partnerem nie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług lub sprzedaż towarów. Użycie Aplikacji przez Użytkownika i Pracodawcę gwarantuje jedynie weryfikację uprawnień Pracodawcy lub Użytkownika do całkowitej lub częściowej zapłaty wynagrodzenia za usługi Partnera, do wysokości środków możliwych do rozdysponowania przez danego Użytkownika lub Pracodawcę w momencie korzystania z danej usługi lub nabywania danego towaru.

XVI. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY NALEŻNE OD PARTNERA

 1. Wysokość prowizji i innych należnych Usługodawcy opłat określa indywidualne porozumienie między Partnerem a Usługodawcą.
 2. Partner zapłaci Usługodawcy prowizję za każde skorzystanie z usług Partnera lub zakup u niego towarów przez Użytkownika lub Pracodawcę, dokonujące się za pomocą Aplikacji lub dzięki uczestnictwu Użytkownika lub Pracodawcy w Programie (czyli także np. od środków dopłacanych przez Użytkownika poza Aplikacją).
 3. Partner zobowiązuje się także do precyzyjnego raportowania Usługodawcy do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym zbiorczej kwoty środków dopłacanych przez Użytkowników Partnerowi poza Aplikacją od jakiej Usługodawcy także należy się prowizja.
 4. Partner może zamawiać u Usługodawcy dodatkowe usługi doradcze i marketingowe, których cena jest indywidualnie negocjowana między Partnerem a Usługodawcą.
 5. Rozliczenie prowizji należnej Usługodawcy następuje automatycznie poprzez odjęcie jej wartości od kwoty przekazywanej Partnerowi stanowiącej wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz danego Użytkownika lub Pracodawcę lub sprzedane im towary. W przypadku braku odmiennego porozumienia między Partnerem a Usługodawcą należne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych i marketingowych może być także odjęte od kwoty przekazywanej Partnerowi stanowiącej zbiorcze wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Użytkowników lub Pracodawców lub sprzedane im towary. Rozliczenie odbywać się będzie nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego.
 6. W oparciu o dane pozyskane z Aplikacji i raport od Partnera Usługodawca wystawia Partnerowi raz na miesiąc zbiorczą fakturę VAT obejmującą wszelkie naliczone prowizje. Jeśli Partner zamówi dodatkowe usługi doradcze i marketingowe, dopisane będą one do comiesięcznej faktury VAT, jako dodatkowe pozycje.
 7. Partner wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail) na adres wskazany przez Partnera.

XVII. OBOWIĄZKI PARTNERA

1. Korzystanie z Aplikacji przez Partnera, odbywa się na podstawie zawartej z Partnerem umowy o współpracy poprzez złożenie zamówienia w formie elektronicznej i rejestracji konta Partnera w Programie oraz akceptację OWU. Przed skorzystaniem z Aplikacji, Partner zobowiązany jest zapoznać się z OWU. Zawarcie umowy o współpracy jest równoznaczne z akceptacją przez Partnera OWU, które stają się integralną częścią umowy.

2. W celu poprawnego korzystania z Aplikacji, Partner, przed pierwszym użyciem, wprowadza za jej pomocą swoje dane identyfikacyjne. Usługodawca, po zaakceptowaniu Partnera jako partnera Programu (może to być także poprzedzone wizją lokalną Partnera przez przedstawiciela Usługodawcy), tworzy w oparciu o udostępnione dane oferty Partnera. Usługodawca może udostępnić Partnerowi w wybranym przez siebie zakresie i czasie samodzielne zarządzanie ofertą Partnera w Programie.

3. Partner zobowiązany jest do podawania swoich danych w sposób zgodny z prawdą oraz kompletny. Partner jest zobowiązany do aktualizowania tych danych niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany.

4. Partner nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Partner. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

XVIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC PARTNERA

1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania Aplikacji, a także za szkody poniesione przez Partnera bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem OWU. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Aplikacji, utracone korzyści Partnera, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Partnera lub wszelkie szkody powstałe w następstwie stosowania postanowień OWU.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Partnera (bez względu na podstawę jej powstania) ograniczona jest zawsze do wartości szkody rzeczywistej.

3. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność świadczenia usług wykonywanych przez Partnera lub sprzedawanych przez niego towarów, jest to przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności Partnera przez Użytkownikiem lub Pracodawcą.

XIX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PARTNERA I JEGO PRACOWNIKÓW

1. Jeżeli w trakcie korzystania z funkcji Aplikacji dojdzie do wykorzystania danych osobowych Partnera, Usługodawca zapewni należytą ochronę danych osobowych takiego Partnera. Wszelkie dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Aby móc prawidłowo korzystać z Aplikacji, dane geolokalizacyjne Partnera będa udostepniane poprzez Aplikację Użytkownikowi i Pracodawcy, którzy mają zamiar skorzystać z jego usługi lub zakupić u niego towar.

3. W przypadku, w którym możliwość skorzystania z usług Partnera jest uzależniona przez Partnera od przekazania Użytkownikowi lub Pracodawcy jego danych osobowych (gdy Partner jest osobą fizyczną), Partner udostępnienia swoje dane osobowe, które są wykorzystywane do umożliwienia skorzystania przez Użytkowników lub Pracodawców z usług Partnerów lub zakupu od nich towarów, wyłącznie w celu prawidłowego lub korzystniejszego dla Partnerów wykonania zawartych przez Usługodawcę umów (w tym z Użytkownikami lub Pracodawcami).

4. W przypadku konieczności podania danych osobowych pracowników lub współpracowników Partnera zaangażowanych w proces świadczenia usług lub sprzedaży przez niego towarów lub wykorzystania ich wizerunku, będzie się to odbywało każdorazowo za ich zgodą wyrażoną przez pracownika lub współpracownika Partnera, przed wprowadzeniem przez Partnera tych danych lub wizerunku do Aplikacji. Partner zobowiązany jest bezzwłocznie usuwać dane osobowe i wizerunki tych ze swoich pracowników lub współpracowników, którzy wycofali swoją zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych i wizerunku lub tych z którymi współpracę zakończył. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków Partner zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać z tego tytułu.

XX. ROZWIĄZANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

1. Jeśli Usługodawca i Partner nie ustalili inaczej, umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Partner zobowiązany jest do zrealizowania usług lub sprzedaży towarów skutecznie nabytych przez Użytkowników lub Pracodawców do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

2. Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, bez konieczności złożenia wypowiedzenia wówczas, gdy:
a) Partner zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą;
b) Partner utraci wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług lub sprzedaży towarów;
c) Partner zmieni profil działalności zaprzestając świadczenia usług lub sprzedaży towarów Użytkownikom i Pracodawcom;
d) umowa zostanie wykonana w całości.

3. W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z łączących strony umów, a w szczególności z OWU, Partnerowi może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowany dostęp i możliwość korzystania z Aplikacji i uczestnictwa w Programie. Z tego tytułu nie przysługują Partnerowi żadne roszczenia.

XXI. DODATKOWE POSTANOWIENIA W RELACJI PARTNER-USŁUGODAWCA

1. W terminie 5 dni od powiadomienia Partnera o zmianie OWU Partner ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail podane na stronie internetowej Usługodawcy. Przesłanie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Partnera i zablokowanie jego konta w Aplikacji.

Dlaczego zmieniliśmy regulamin i politykę prywatności? Sprawdź tutaj.